Alg. voorwaarden mindfulness

 

Praktijknaam                       : Pure Mai Mindfulness

Eigenaar                              : Maaike Hopman

Vestigingsadres                 : Groesbeekseweg 246B

PC/Plaats                            : 6523 PJ Nijmegen

KvK nummer                       : 09201429

Datum                                  : 10-11- 2022

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen, bijscholingen, meditaties en andere diensten die Pure Mai Mindfulness verzorgt. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in November 2022.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen, bijscholingen, meditaties en andere diensten zullen hierna training(en) worden genoemd.
 • Alle trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Als een training is volgeboekt, krijg je direct bericht. Je kunt dan desgewenst op de wachtlijst worden geplaatst, of je aanmelding verplaatsen naar de eerstvolgende training waar wel gegarandeerd plek voor is.

 

Inschrijving

 • Inschrijving voor de meeste trainingen vindt plaats door het inschrijfformulier dat je via email toegestuurd krijgt, volledig in te vullen en te retourneren.
 • Je inschrijving is definitief wanneer je een e-mail ter bevestiging van Pure Mai Mindfulness hebt ontvangen dat je bent ingeschreven voor de betreffende training. Soms komt dit bevestigingsmailtje in de spam box terecht. Controleer daarom ook regelmatig je spamfolder. Vanaf dit moment ben je betalingsplichtig. In dit bevestigingsmailtje zal ook de factuur worden bijgesloten.
 • Voor sommige activiteiten, bijvoorbeeld inloop meditatieavonden, is aanmelden via een mailtje sturen (naar info@puremai.nl) voldoende. Dit zal dan bij de betreffende activiteit staan aangegeven.

 

 

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kun je voldoen wanneer je de factuur van Pure Mai Mindfulness hebt ontvangen. De factuur wordt samen met het bevestigingsmailtje van je inschrijving per e-mail aan je toe gezonden, tenzij je hebt aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoudt Pure Mai Mindfulness het recht jouw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Let op: Je betalingsverplichting blijft echter van kracht. Indien de training start binnen deze 14 dagen dient het bedrag uiterlijk voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.
 • Wanneer de factuur op een andere naam en/of adres moet komen te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van je werkgever), geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

 

Annulering

 • In geval je jouw inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:
 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training ben je het gehele bedrag verschuldigd. Dit geldt ook als je na aanvang van de training alsnog afziet van deelname.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Pure Mai Mindfulness Groesbeekseweg 246B, 6523 PJ Nijmegen) of per mail (info@puremai.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd. Op deze manier voor vervanging zorgen, kan in het geval van de MBSR training alleen voor aanvang van de eerste training in de reeks. Is de reeks al gestart, dan is op deze manier voor vervanging zorgen niet meer mogelijk.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Pure Mai Mindfulness zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip, of de training te annuleren. Dit kan tot drie dagen voor de oorspronkelijke aanvangsdatum van de training. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
 • Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een of meerdere bijeenkomsten, dan zal zij eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende sessie aangeboden.

 

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Pure Mai Mindfulness worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Pure Mai Mindfulness behandeld. Pure Mai Mindfulness zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

 

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan Maaike Hopman, oprichtster en trainer van Pure Mai Mindfulness. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen (inclusief audiobestanden) niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer, maar mogen dus niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of aan derden beschikbaar worden gesteld (zie bulletpoint hierboven).
 • Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens de trainingen van Pure Mai Mindfulness is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pure Mai Mindfulness.

 

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is op de hoogte van de voordelen, beperkingen en mogelijke bijeffecten van de mindfulness training. De training bestaat uit meditatieoefeningen, bewegingsoefeningen, observatieopdrachten en oefeningen uit de cognitieve gedragspsychologie.
 • De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kan doen, of als hij/zij het niet verstandig acht deze oefeningen mee te doen, zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis, dat hij/zij vrij is om deze oefeningen niet te doen. De deelnemers weet dat hij/zij Pure Mai Mindfulness niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.
 • Pure Mai Mindfulness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

Klachten & geschillen

 • Indien een training niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij daarover zo spoedig mogelijk in gesprek gaat met de desbetreffende trainer van Pure Mai Mindfulness, zodat de trainer en/of Pure Mai Mindfulness een passende oplossing kunnen proberen te vinden. Als het issue niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan er uiterlijk binnen één maand na datum bij Pure Mai Mindfulness per email (info@puremai.nl) een klacht worden ingediend. Elke klacht wordt vertrouwelijk en binnen vier weken behandeld. Er worden geen groepsklachten in behandeling nemen.
 • Op alle eventuele geschillen tussen Pure Mai Mindfulness enerzijds en de deelnemer aan de activiteiten van Pure Mai Mindfulness anderzijds is Nederlands recht van toepassing.
 • Mochten de deelnemer en Pure Mai Mindfulness gezamenlijk niet tot een passende oplossing komen, dan wordt de klachtenregeling van de beroepsvereniging Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) van kracht. Deze regeling is te vinden op de website van het VMBN