Privacy beleid

 

Hier vindt u welke gegevens wij noteren en waarvoor wij u gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Pure Mai Acupunctuur
Groesbeekseweg 246B
M: 06-44197913
E: info@puremai.nl
W: www.puremai.nl
Lid Zhong en KAB
 

Doel gegevensvastlegging:
• (Para-)Medische behandeling
• Verwijzing
• Administratie, maken van afspraken
• Innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt
• Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)


Wij noteren in je dossier:
• Naam, adres, woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • Medische gegevens
 • Relevante zaken m.b.t. seksualiteit
 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • Contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders


Bewaartermijn dossier:

 • 20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)


Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • Om (na je toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • Geanonimiseerd (na je toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
  Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u om toestemming gevraagd.
   

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
• Naam, adres, woonplaats
• Geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van het consult
 

Uw rechten:

Bij de intake vragen wij u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;

 • Wij noteren uw toestemming in je dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U hebt het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij je therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op ons privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kun je schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke. (zie bovenaan dit schema)
 

Met betrekking tot contact per email, online informatie opvragen door cliënt en online afspraken maken:

 • Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem.
   

Wij treffen maatregelen om je gegevens te beschermen:

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten).
   

Meldplicht datalekken:

 • Wij beschikken over een protocol datalekken.

 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG
 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die – na uw uitdrukkelijke toestemming – zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

• Door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na je toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.